כניסה |
מחקר

אבני ראשה, המכון הישראלי למנהיגות בית ספרית מחויב ליצירה ופיתוח של ידע וכלים המהווים משאב עבור קובעי מדיניות ומנהלי בתי ספר. מטרת המחקר ליצור תשתית מבוססת נתונים אודות מנהיגות בית ספרית בהקשר הישראלי, וזאת על מנת להיטיב פרקטיקות של מנהלים ואת פעולות ותוכניות המכון. בעוד שבמדינות רבות בעולם מתחיל להיווצר גוף ידע מבוסס נתונים אודות מנהיגות בית ספרית אפקטיבית (הכולל בין היתר: אפיונים ומודלים של דפוסי מנהיגות בבית הספר, פרקטיקות מיטביות של מנהיגות וניהול, קשרים בין סוגי מנהיגות להישגי תלמידים, ומנהיגות בית ספרית במציאות רב תרבותית)  בהקשר הישראלי עדיין לא קיים ידע אמפירי עדכני ומספק בתחום זה. בהתאם לכך, מכון אבני ראשה מבקש לפתח ידע מבוסס נתונים אודות מנהיגות בית ספרית, והובלת שיפור מתמיד בהוראה ובלמידה בבתי ספר בישראל.

מכון אבני ראשה מבקש ליזום מחקר החותר למפות ולאפיין את המנהיגות הבית ספרית בהקשר הישראלי תוך התמקדות במנהיגות פדגוגית, לפתח הבנה של מנהיגות אפקטיבית בפעולה בהקשר הישראלי, ולחקור פרקטיקות אשר תורמות לשיפור מתמיד של הוראה ולמידה בבתי ספר. לשם כך, מכון אבני ראשה יתמוך במחקרים אשר יתרמו לבניית תחום ידע זה ובכללם מתוכננים שלשה נושאים מחקריים מרכזיים לשנת 2010.

 
מחקר 1: מנהיגות בית ספרית והישגי תלמידים
מחקר 2: ניהול בעת הנהגת תהליכי שיפור ממוקדי הוראה ולמידה
מחקר 3: מנהיגות מערכתית
מה היא מנהיגות בית ספרית אפקטיבית בהקשר הישראלי, באיזו מידה מנהלים משפיעים על הישגיהם הלימודיים של תלמידים?

מיפוי סוגי המנהיגות הבית ספרית של מנהלי בתי ספר בהקשר הישראלי והקשר בין סגנונות מנהיגות אלו ללמידה והשיגי תלמידים. בהסתמך על אפיונים וכלים לניתוח מנהיגות בית ספרית כפי שמופיעים בספרות המקצועית, המכון מבקש למפות את הנוף הישראלי: בחינת סגנונות ניהול לרבות מנהיגות פדגוגית. המכון מבקש לברר את הקשר בין סוגי מנהיגות להישגי תלמידים וסוג ההוראה, ובפרט בין מנהיגות פדגוגית לאיכות ההוראה והלמידה.  מחקר זה יבנה גוף ידע אודות מנהיגות אפקטיבית  בישראל אשר יהווה בסיס לפיתוח כלים מעשיים לשדה וביסוס מקצועי לתוכניות המכון השונות.


לראש העמוד
מחקר 2: ניהול בעת הנהגת תהליכי שיפור ממוקדי הוראה ולמידה

כיצד מנהלים משפיעים על שיפור ההוראה והלמידה? אילו פרקטיקות ורוטינות ניהוליות הן אפקטיביות ביותר?

תיאור והבנה של פרקטיקות ניהול בעת הובלת תהליכי שיפור בית ספרי הממוקדים בהוראה ובלמידה. מחקר זה יספק תיאור עשיר של האופנים בהם מנהל פועל ומשפיע על הפדגוגיה בבית הספר ועל מעשה ההוראה והלמידה בכיתות. המחקר יתאר תהליכי שינוי פדגוגיים בבית הספר מזווית ראייתו של המנהל, ויפרשם. נושאים רלבנטיים למחקר זה:  אסטרטגיות השפעה של המנהל; האופן שבו המנהל מבזר את מנהיגותו הפדגוגית; שינויים ברוטינות, מנגנונים וארגון בית הספר; עבודה עם נתונים;האקולוגיה וקשרי הגומלין במסגרתם המנהל מתפקד (עם מורים, תלמידים, קהילה, רשויות, יועצים וכ"ו). המחקר יתרום להבנה של תהליך השינוי הבית הספרי מזווית ראייתו של המנהל; אסטרטגיות השפעה של המנהל; זיהוי גורמים משמעותיים אשר תורמים או מעכבים תהליכי שיפור הישגים.


לראש העמוד
מחקר 3: מנהיגות מערכתית

כיצד מנהיגים מערכתיים פועלים? איזו השפעה יש למנהיגים המערכתיים על שיפור בית ספרי במונחי הוראה ולמידה?

מכון אבני ראשה מפעיל תוכנית מערכתית לשיפור הוראה ולמידה במסגרתה מנהיגים מערכתיים קרי מנהלי בתי ספר מצוינים אשר נבחרו והוכשרו לתפקיד, פועלים יום וחצי בשבוע מחוץ לבית ספרם עם מנהלי בתי ספר מן השורה  לשם פיתוח ומימוש של תוכנית עבודה המתמקדת בשיפור ההוראה והלמידה בבית הספר של האחרונים. המכון מבקש לחקור את האפקטיביות של אסטרטגיה זו. בשלב ראשון נדרש מחקר המתאר "מה קורה בשטח?" לדוגמא תיעוד של האופן בו מנהלים מערכתיים עובדים עם מנהלים "מקומיים", עם הרשויות ובינם לבין עצמם קרי התבוננות בפרקטיקות השונות במערכות היחסים הנוצרות, תהליכי העברת ידע ושיתוף בידע, וההשפעה על בתי הספר והתוצאות של מהלך השיפור. התבוננות זו תעשה על רקע תיאוריות של שינוי בית ספרי דרך הפוקוס של תנאים המקדמים שינוי בבתי ספר כגון יצירת קואליציה רחבה התומכת בשינוי, יצירת מוטיבציה ומתן תמריצים לשינוי, פיתוח והעברת ידע מקצועי. השלב שני של המחקר יתמקד בהצפת קשרים, חילוץ פרקטיקות מיטביות, ובחינת אפקטיביות האסטרטגיה כמקדמת שינוי בהוראה ולמידה וכאסטרטגיית שינוי מערכתית. המחקר יתרום לפיתוח מודלים של מנהיגות מערכתית, וכלים מעשיים לשדה; תיאור סוגי שיתופי פעולה בין מנהלים ובין בתי ספר; הבנת עומק של אסטרטגיית השינוי ותהליך השינוי שעובר על בית ספר אשר פועל עם מנהל מערכתי.


לראש העמוד