תפיסת תפקיד המנהל הקולט

המנהלים הקולטים חונכים את פרחי הניהול ומנחים את ההתנסות המעשית בניהול בית הספרהמנהלים הקולטים חונכים את פרחי הניהול ומנחים את ההתנסות המעשית בניהול בית הספר

מנהלי בתי ספר מיומנים ומצליחים אינם נולדים ואינם נצרפים בכור ההיתוך של הלימוד העיוני בלבד.  מנהלים אפקטיביים מקבלים הכשרה מוקפדת והדרכה אינטנסיבית בתכניות מוּבְנות המאפשרות להם למידה התנסותית קרובה-לפרקטיקה של ניהול בית ספר,  ומנחים אותם מנהלים מצוינים המאתגרים אותם בחשיבה ובלמידה. תפקידם של מנהלים אלה – המנהלים הקולטים – במערך הכשרתו של פרח הניהול הוא משמעותי מאוד.
למנהל הקולט יש תפקיד מרכזי בהנחיה ובהבניה של התנסות מעשית אפקטיבית לפרח הניהול בבית הספר.

 

ואלה תפקידי המנהל הקולט במסגרת החניכה לתפקיד:

 1. ליווי של פרח הניהול בדרכו להבנת התפקיד של מנהל בית ספר שבמרכזו ניהול פדגוגי ושיפור בית ספרי;
 2. יצירת המפגש בין הלמידה התאורטית של פרח הניהול בתכנית לבין ההתנסות המעשית שלו בבית הספר;
 3. סיוע לפרח הניהול בפיתוח ראייה מערכתית של בית הספר;
 4. הנעה והכוונה של פרח הניהול לקראת תפקיד של מנהל בית ספר  ולקראת הגשת מועמדות לניהול בית ספר
 5. שותפות בעיצוב זהותו הניהולית של פרח הניהול.

 

האחריות לאיכותה ולעומקה של הלמידה בהתנסות המעשית מוטלת על פרח הניהול עצמו. ההתנסות אמורה להיות עבורו מסגרת ללמידה בהכוונה עצמית, החל בהגדרת מטרות הלמידה שלו, דרך גיבוש תכנית וכלה בעיבוד ורפלקציה על ההתנסות. המנהל הקולט מנחה ומלווה את התהליך: הוא שותף לתכנון, מנחה את הרפלקציה בעקבות ההתנסות ונותן
לפרחי הניהול משובי-ביניים ומשוב מסכם. העברת האחריות ללמידה אל פרחי הניהול מייצרת מערכת יחסים דיאלקטית בינם לבין המנהל הקולט: מחד גיסא, מצפים מן המנהל הקולט להוביל את התהליך בכללותו ולתרום מן הניסיון והידע המעשי שלו לפרח הניהול; מאידך גיסא, עליו “לפנות מקום” לתובנות של פרחי הניהול, לחששותיהם ולנקודת מבטם – כנחנכים בהווה ומנהלים בעתיד – ולהכוונה העצמית שלהם בתהליך.

 

המנהלים הקולטים חונכים קבוצה של פרחי ניהול (לרוב שלושה), משימה הדורשת שילוב בין עבודה יחידנית לעבודה קבוצתית עם פרחי הניהול, וקבלת החלטות מושכלות בשאלה מתי לפעול עם כל אחד מפרחי הניהול בנפרד ומתי – עם כל פרחי הניהול בקבוצה.

 

היבטי החניכה

לחניכת פרחי הניהול על-ידי המנהל הקולט שלושה היבטים עיקריים בהם המנהל הקולט “מפנה מקום” להתנסות ולמידה רפלקטיבית של פרחי הניהול:

 1. היכרות עם פרקטיקות של מנהיגות פדגוגית באמצעות סדרת התנסויות מעשיות בבית הספר;
 2. פיתוח ראייה מערכתית, שהיא ראייה רחבה החורגת מאוסף ההתנסויות הנקודתיות שפרח הניהול מבצע – אל תמונה שלמה של בית הספר;
 3. פיתוח הזהות הניהולית של פרח הניהול.

 

בין שלושת ההיבטים האלה מתקיים קשר עמוק; הם חופפים זה לזה במידה רבה ו”מזינים” זה את זה.

 

התנסות מעשית איכותית צריכה להתבסס על עקרונות אלו:

 • התנסות בית ספרית צריכה לספק הזדמנויות ללימוד מעמיק וליישום דרכי חשיבה הנדרשות ממנהלים כדי לבצע את תפקידי הליבה של המנהיגות הפדגוגית.
 • על ההתנסות לאפשר רצף התפתחותי של למידת התנסותית, ובכלל זה תכנון, יישום ועיבוד רפלקטיבי של משימות למידה הקשורות לתחומי האחריות של מנהלי בתי ספר.
 • ההתנסות תכלול חקירה – משותפת למנהל הקולט ולפרחי הניהול – של שיקולי הדעת המעורבים בהכרעות ניהוליות כלליות ועקרוניות.
 • היכרות של המנהל הקולט עם תוכני ההכשרה תיצור עקביות וקשר בין הלמידה כיתתית העיונית ללמידה ההתנסותית.


פיתוח מקצועי למנהלים קולטים
על מנת לאפשר למנהלים קולטים לרכוש כלים הדרושים להם לצורך תפקידם, וכן על מנת לייצר קהילה לומדת הדנה בסוגיות אשר רלוונטיות לתפקיד זה, מתקיימת מידי שנה תכנית התפתחות ולמידה למנהלים קולטים תשע"ז.